شکایت حضوری

جهت ثبت شکایت حضوری به آدرس زیر مراجعه نمایید

بندرعباس، خیابان شهید بهشتی، کوچه فتوه ۳، فروشگاه شنتیا – هاشمی و شماره تلفن 07632246625 می باشد.

شکایت سیستمی

شکایات خود را ارسال کنید